printf函数使用—针对不同数据类型的输出结果详解
发布日期:2021-05-10 06:33:22 浏览次数:5 分类:技术文章

本文共 1549 字,大约阅读时间需要 5 分钟。

  • 转载于
#include
#include
int main() {
char c, s[20], *p; int a=1234, *i; float f=3.141592653589; double x=0.12345678987654321; p="How do you do"; strcpy(s, "Hello, Comrade"); *i=12; c='\x41'; printf("a=%d\n", a); /*结果输出十进制整数a=1234*/ printf("a=%6d\n", a); /*结果输出6位十进制数a= 1234*/ printf("a=%06d\n", a); /*结果输出6位十进制数a=001234*/ printf("a=%2d\n", a); /*a超过2位, 按实际值输出a=1234*/ printf("*i=%4d\n", *i); /*输出4位十进制整数*i= 12*/ printf("*i=%-4d\n", *i); /*输出左对齐4位十进制整数*i=12*/ printf("i=%p\n", i); /*输出地址i=06E4*/ printf("f=%f\n", f); /*输出浮点数f=3.141593*/ printf("f=6.4f\n", f); /*输出6位其中小数点后4位的浮点数f=3.1416*/ printf("x=%lf\n", x); /*输出长浮点数x=0.123457*/ printf("x=%18.16lf\n", x);/*输出18位其中小数点后16位的长浮点数x=0.1234567898765432*/ printf("c=%c\n", c); /*输出字符c=A*/ printf("c=%x\n", c); /*输出字符的ASCII码值c=41*/ printf("s[]=%s\n", s); /*输出数组字符串s[]=Hello, Comrade*/ printf("s[]=%6.9s\n", s);/*输出最多9个字符的字符串s[]=Hello,Co*/ printf("s=%p\n", s); /*输出数组字符串首字符地址s=FFBE*/ printf("*p=%s\n", p); /* 输出指针字符串p=How do you do*/ printf("p=%p\n", p); /*输出指针的值p=0194*/ getch(); retunr 0; }

 

  • 八进制和十六进制的输入
#include 
using namespace std;int main(){
int a, b; scanf("0x%x 0%o", &a, &b); // 八进制和十六进制相加 printf("%d\n", a + b); // 十进制输出 return 0;}

转载地址:https://blog.csdn.net/weixin_43967449/article/details/109405016 如侵犯您的版权,请留言回复原文章的地址,我们会给您删除此文章,给您带来不便请您谅解!

上一篇:【Linux】动态库和静态库
下一篇:【C语言】动态内存管理方式:malloc/calloc/realloc的区别

发表评论

最新留言

初次前来,多多关照!
[***.217.46.12]2023年12月11日 01时10分57秒