CC2640编译stack成功编译app失败的问题解决方法
发布日期:2021-07-19 12:30:14 浏览次数:8 分类:技术文章

本文共 3627 字,大约阅读时间需要 12 分钟。

问题现象如下

Error while running "C:\ti\xdctools_3_32_00_06_core/xs" --xdcpath="C:\ti\tirtos_cc13xx_cc26xx_2_18_00_03\products\tidrivers_cc13xx_cc26xx_2_16_01_13\packages;C:\ti\tirtos_cc13xx_cc26xx_2_18_00_03\products\bios_6_45_02_31\ 

packages" iar.tools.configuro -c "C:\IAR_Systems\Embedded_Workbench_7.5\arm" --cc "C:\IAR_Systems\Embedded_Workbench_7.5\arm\bin\iccarm.exe" --device "CC2650F128" --compileOptions "-D USE_ICALL -D  
POWER_SAVING -D HEAPMGR_SIZE=0 -D Display_DISABLE_ALL -D BOARD_DISPLAY_EXCLUDE_UART -D xBOARD_DISPLAY_EXCLUDE_LCD -D ICALL_MAX_NUM_TASKS=3 -D ICALL_MAX_NUM_ENTITIES=6 -D  
xdc_runtime_Assert_DISABLE_ALL -D xdc_runtime_Log_DISABLE_ALL -D CC2650DK_7ID -D CC26XX --diag_suppress Pa050 -o C:\Users\Administrator\Desktop\ECG_USB_DOCKER\iar\app\FlashROM\Obj --debug --endian=little  
--cpu=Cortex-M3 -f C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_00_31\src/config/build_components.opt -f C:\Users\Administrator\Desktop\ECG_USB_DOCKER\iar\app\..\stack\build_config.opt -f C:\Users\Administrator\Desktop\ECG_USB_DOCKER\ 
iar\app\..\config\configPkg\compiler.opt.defs -f C:\Users\Administrator\Desktop\ECG_USB_DOCKER\iar\app\..\config\iar_boundary.bdef -e --fpu=None --dlib_config C:\IAR_Systems\Embedded_Workbench_7.5\arm\INC\c\ 
DLib_Config_Normal.h -I C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_00_31\src/controller/cc26xx/inc\ -I C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_00_31\src/inc\ -I C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_00_31\src/common/cc26xx\ -I C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_00_31\ 
src/icall/inc\ -I C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_00_31\src/inc\ -I C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_00_31\src/profiles/dev_info\ -I C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_00_31\src/profiles/roles\ -I C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_00_31\ 
src/profiles/roles/cc26xx\ -I C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_00_31\src/profiles/simple_profile\ -I C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_00_31\src/profiles/simple_profile/cc26xx\ -I C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_00_31\src/target\ -I C:\ti\simplelink\ 
ble_sdk_2_02_00_31\src\components/hal/src/inc\ -I C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_00_31\src\components/hal/src/target/_common\ -I C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_00_31\src\components/hal/src/target/_common/cc26xx\ -I C:\ti\ 
simplelink\ble_sdk_2_02_00_31\src\components/hal/src/target/cc2650/rom\ -I C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_00_31\src\components/heapmgr\ -I C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_00_31\src\components/icall/src/inc\ -I C:\ti\simplelink\ 
ble_sdk_2_02_00_31\src\components/osal/src/inc\ -I C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_00_31\src\components/services/src/saddr\ -I C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_00_31\src\components/services/src/sdata\ -I C:\ti\ 
tirtos_cc13xx_cc26xx_2_18_00_03\products\cc26xxware_2_23_03_17162\ -I C:\ti\tirtos_cc13xx_cc26xx_2_18_00_03\products\tidrivers_cc13xx_cc26xx_2_16_01_13\packages\ -Ohz" --linkOptions "-o C:\Users\Administrator\Desktop\ 
ECG_USB_DOCKER\iar\app\FlashROM\Exe\simple_peripheral_cc2650em_app.out --map C:\Users\Administrator\Desktop\ECG_USB_DOCKER\iar\app\FlashROM\List\simple_peripheral_cc2650em_app.map --config C:\ti\simplelink\ 
ble_sdk_2_02_00_31\src/common/cc26xx/iar/cc26xx_app.icf --keep __vector_table -f C:\Users\Administrator\Desktop\ECG_USB_DOCKER\iar\app\..\config\configPkg\linker.cmd -f C:\Users\Administrator\Desktop\ECG_USB_DOCKER\ 
iar\app\..\config\iar_boundary.xcl C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_00_31\src\rom\common_rom_releases\03282014\common_rom.symbols C:\ti\tirtos_cc13xx_cc26xx_2_18_00_03\products\cc26xxware_2_23_03_17162\driverlib\bin\iar\ 
driverlib.lib --entry __iar_program_start --vfe" --profile release --projFile "C:\Users\Administrator\Desktop\ECG_USB_DOCKER\iar\app\cc2650em_app.ewp" 
 

 

解决方法:

(1)找到以下文件打开

改为ti安装的绝对路径

 

 

编译通过,解决问题

转载地址:https://blog.csdn.net/jdsnpgxj/article/details/105099019 如侵犯您的版权,请留言回复原文章的地址,我们会给您删除此文章,给您带来不便请您谅解!

上一篇:OpenWrt操作系统移植SIM7600CE驱动及调试
下一篇:Linux移植E20模块驱动步骤解析

发表评论

最新留言

做的很好,不错不错
[***.243.131.199]2023年08月26日 15时37分05秒